Planejament i gestió urbanística VIGENT

Els instruments de planejament i gestió urbanística vigents de la ciutat.

Planejament General

POUM

any Títol data vigència codi expedient
2019 Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) 03/07/2019 AJT/11582/2016

Modificació Puntual del POUM

any Títol data vigència codi expedient
2022 Modificació puntual 2 del POUM. Diversos ajustos normatius i correcció d'errors materials 29/08/2022 AJT/812/2021
2021 Modificació puntual 1 del POUM. Esmena d'errors materials 13/09/2021 AJT/5655/2020


Planejament Derivat

Plans de Millora Urbana

any Títol data vigència codi expedient
2015 PMU d'Ordenació volumètrica i distribució d'usos Josep Maria Sert 07/04/2015 AJT/7269/2014
2014 PMU de Rehabilitació de l'edifici del carrer de les Basses, 5 13/11/2015 AJT/1339/2014
2013 PMU Curtits Codina 1 25/01/2013 AJT/2743/2014

Plans Especials urbanístics

any Títol data vigència codi expedient
2016 PE Instal·lació ascensors habitatges carrer Passatge Sant Marc 5 i 7 26/07/2016 AJT/11581/2015
2014 PE Instal·lació ascensors habitatges carrer Salvat Papasseït, 40-44 22/10/2014 GPPE 92/2013
2014 PE Instal·lació ascensors habitatges carrer Rafael de Casanova, 15-17 02/06/2014 GPPE 99/2012
2014 PE Instal·lació ascensors carrer Manuel Carrasco i Formiguera, 39-53 02/06/2014 GPPE 46/2013
2013 PE per a l'Adaptació topogràfica del carrer Gravat Crosta 24/05/2013 GPPE 34/2012
2011 PE Connexió xarxa de MT de la subestació receptora de Vic fins al polígon industrial Puig Vell 11/01/2011 GPPE 93/2009


Gestió urbanística

Projectes de reparcel·lació

any Títol data vigència codi expedient
2023 Reparcel·lació PAU-13 Carretera de Roda 1 AJT/5172/2021
2022 Reparcel·lació PAU-06. Mil·lenari 01/08/2022 AJT/7025/2021
2022 Reparcel·lació PAU-39. Can Garrofa 1 - Crta de la Guixa 27/06/2022 AJT/10469/2020
2022 Reparcel·lació PAU-28. El Nadalet 29/03/2022 AJT/10468/2020
2020 Reparcel·lació PAU-44. Plaça de la Noguera 26/11/2020 AJT/14821/2019

Projectes d'urbanització

any Títol data aprovació codi expedient
2023 Projecte d'urbanització PAU-13. Carretera de Roda 1 27/03/2023 AJT/5289/2021
2022 Projecte d'urbanització PAU-06. Mil·lenari 01/08/2022 AJT/16279/2021
2022 Projecte d'urbanització PAU-39. Can Garrofa 1 - Crta de la Guixa 27/06/2022 AJT/1972/2020
2022 Projecte d'urbanització PAU-28. El Nadalet 29/03/2022 AJT/11194/2020
2020 Projecte d'urbanització PAU-44. Plaça de la Noguera 26/11/2020 AJT/7693/2020

Projectes d'expropiació

any Títol data publicació BOPB codi expedient
2022 Expropiació d'una finca de la Plaça de la Noguera 14/10/2022 AJT/13192/2022
2022 Expropiació de dues finques. Carrer de les Adoberies, 16 14/10/2022 AJT/13187/2022
2022 Expropiació de tres finques. Carrer de les Adoberies, 18 - Passatge de la Tuta 13 i 15 14/10/2022 AJT/13186/2022
2022 Expropiació aparcament paisatgístic. Av. Països Catalans, 2 (Ctra. de Barcelona) 30/06/2022 AJT/8282/2022
2022 Expropiació aparcament paisatgístic. Av. Països Catalans, 1 (Av. de Rafael Casanova) 30/06/2022 AJT/8280/2022
2021 Expropiació terrenys Genís-Antel 12/11/2021 AJT/12914/2021
2021 Expropiació finca vessants turó Castell d'en Planes 22/06/2021 AJT/7409/2021
2021 Expropiació finca Passeig Pep Ventura - Casa Caritat 18/06/2021 AJT/7412/2021
2021 Expropiació finca Castell d'en Planes - AJT/3401/2021
2020 Expropiació finca Plaça de la Noguera - Passeig de la Generalitat, 22 23/10/2020 AJT/4879/2020
2019 Expropiació de dues adoberies. Carrer de les Adoberies, 2 i 4 23/10/2020 AJT/9806/2019


Convenis urbanístics

any Títol data publicació codi expedient
2019 Conveni Adoberies 2 i 4 23/03/2019 AJT/8904/2018
2019 Conveni del parc de can Forcada 05/04/2019 AJT/14489/2018


Altre planejament

any Títol data vigència
2008 Pla Territorial parcial de les comarques centrals (PTPCC) 22/10/2008
2023 Pla Director Urbanístic dels aparcaments d'intercanvi modal P&R en l'àmbit ATM 25/02/2023
2021 Pla Director Urbanístic de les activitats de càmping 02/07/2021
2010 Pla Director Urbanístic de la reserva de sòl per a l'eix transversal ferroviari 27/01/2010
2013 Modificació Trama urbana consolidada (TUC) 11/01/2013
2022 Inventari municipal de sòl i habitatge -
2016 Catàleg de paisatge de les Comarques Centrals 27/07/2016


Ordenances urbanístiques

any Títol data vigència codi expedient
2019 Ordenança de criteris ambientals (Annex 1 del POUM) 03/07/2019 AJT/11582/2016
2019 Ordenança del paisatge (Annex 2 del POUM) 03/07/2019 AJT/11582/2016
2019 Ordenança reguladora de les condicions dels aparcaments (Annex 3 del POUM) 03/07/2019 AJT/11582/2016
2019 Ordenança reguladora del Patronat 03/07/2019 AJT/11582/2016
2018 Ordenança reguladora de la gestió de residus de construcció i demolició 16/10/2018 AJT/8901/2018
2015 Ordenança reguladora de les llicències urbanístiques. Text refós 26/05/2015 AJT/9109/2016
2015 Ordenança reguladora de l'execució de rases a la via pública 24/08/2015 AJT/9350/2015
2009 Ordenança reguladora de l'estalvi d'aigua al municipi de Vic 27/03/2009 -
2004 Ordenança sobre la incorporació de sistemes de captació d'energia solar tèrmica als edificis 25/11/2003 -