Pla director de cooperació internacional

El Pla Director de Cooperació Internacional de Vic 2018-2021 ha estat prorrogat fins al desembre del 2023, per tal de donar continuïtat a aquesta planificació estratègica i així poder consolidar les actuacions que se’n deriven.

El període de planificació estratègica en l'àmbit de la cooperació internacional municipal s'iniciava amb el Pla Director 2009-2012, seguit del Pla Director de Cooperació 2013-2016, que s'ha culminat amb l'actual, 2018-2021, prorrogat fins al 2023. Per tant, podem dir que, en aquests darrers dotze anys, la cooperació municipal s'ha consolidat i ordenat en documents estratègics que han marcat les prioritats i les línies de treball a seguir.

Cal dir que, durant tots aquests anys, el panorama internacional ha canviat de forma radical i els municipis han evolucionat, de manera que les polítiques de cooperació al desenvolupament s’han hagut d’anar adaptant a tots aquests nous canvis. És per això que, dins aquest procés de planificació, la cooperació municipal s'ha anat ajustant també a la nova situació.

Davant d'aquest nou panorama, i amb una experiència cada vegada més especialitzada, el Pla actual és el document marc que permet continuar avançant en el model de cooperació de la ciutat de Vic i millorar els impactes d’una política que ha de permetre vincular l’acció local amb els  problemes globals. 

Podeu consultar el Pla director de cooperació internacional de Vic en els documents relacionats.