Projecte d'Urbanització PAU-39 Can Garrofa 1 - Ctra de la Guixa

És el projecte d'urbanització PAU 39 Can Garrofa 1 - Ctra de la Guixa, que es redacta de conformitat amb les determinacions del POUM.