Reparcel·lació PAU-06 Mil·lenari

És el projecte de reparcel·lació del PAU 06 Mil·lenari, que es redacta de conformitat amb les determinacions del POUM.