Reparcel·lació PAU-39 Can Garrofa 1 - Ctra de la Guixa

És el projecte de reparcel·lació del PAU 39 Can Garrofa 1 - Ctra de la Guixa, que es redacta de conformitat amb les determinacions del POUM.