Reparcel·lació PAU-13 Carretera de Roda 1

És el projecte de reparcel·lació del PAU 13 Carretera de Roda 1, que es redacta de conformitat amb les determinacions del POUM.


Codi expedient:  AJT/5172/2021


Fases tramitació

Aprovació inicial

16/12/2021

Aprovació definitiva

30/03/2023


Edicte aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació del Polígon d'Actuació Urbanística PAU 13 "Carretera de Roda 1" (BOPB data /04/2023)


Documentació