Sol·licitud d'autorització per accedir al casc urbà de Vic pels vehicles de més de 12 tones

Aquest tràmit us permet sol·licitar l'autorització temporal pels vehicles de més de 12 tones que necessitin accedir al nucli urbà. Només s'autoritzaran aquells vehicles que tinguin com a origen o destinació el nucli urbà de Vic, excepte polígons

Tipus d’autorització


· Temporal: autorització per accedir un dia concret. Autorització temporal mitjançant Declaració Responsable.

· Permanent : autorització per accedir de manera permanent. Declaració responsable on s'especifiquin les matrícules de vehicles propis o de proveïdors o de clients.

· Permanent (sense coneixement de les matrícules): autorització per accedir de manera permanent a tots els vehicles que portin albarà d'entrega o recollida que tenen destinació a l'empresa autoritzada. Declaració responsable en nom de l'empresa autoritzada.

· Residents: autorització per accedir les persones residents que aparquen els vehicles dins el nucli urbà. Són casos excepcionals que han de presentar instància genèrica explicant on aparquen els vehicles, es comprova que estan empadronats a Vic i se’ls hi facilita un recorregut per accedir al domicili.

Podeu trobar més informació sobre aquest tràmit, la seva presentació electrònica o demanar hora per realitzar-lo de manera presencial aquí