Lloguer habitatge protecció oficial

Registre de sol·licitants d’habitatge públic

Inscriure’s al Registre de Sol·licitants és el primer pas per poder accedir al Parc Públic d’habitatges de la ciutat de Vic.

El Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial (HPO) de Vic és el registre en què s’han d’inscriure les persones que volen accedir a un habitatge de protecció oficial a Vic. Les seves finalitats són:

 • Facilitar i agilitar els processos d’adjudicació i transmissió d’habitatges protegits.
 • Garantir la màxima transparència en tots els processos.
 • Informar de la demanda real d’habitatges de protecció oficial a Vic

El Registre de Sol·licitants, previst en la Llei del dret a l’habitatge, és de caràcter permanent, per la qual cosa no hi ha terminis per tramitar-hi una sol·licitud d’inscripció. Això sí, la inscripció en aquest registre té una vigència d’un any a partir de la resolució administrativa d’acceptació de la sol·licitud d’inscripció. No s’accepta fins que no hi ha tota la documentació pertinent.

Per realitzar aquest tràmit heu de demanar cita prèvia seguint les instruccions del tràmit enllaçat d’aquesta pàgina.

Habitatges protecció oficial AHC a Vic

Què és un habitatge de protecció oficial, a qui va dirigit?

El Registre de Sol·licitants és l’eina on tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya s’han d’inscriure per tal d’optar a un habitatge amb protecció oficial.

Els requisits per poder accedir a un Habitatge de Protecció Oficial són:

 • Inscriure’s en el Registre de Sol·licitants d’un habitatge en lloguer.
 • Ser major d’edat o estar emancipat.
 • Residir i estar empadronat a Vic. En cas d’unitats de convivència, tots els membres majors d’edat o que estiguin emancipats han de complir aquests equisits.
 • No superar el límit d’ingressos màxims que s’estableix.
 • Tenir necessitat d’habitatge.

La inscripció es pot fer individualment o per a més d’una persona, quan formin una unitat de convivència.

Com a sol·licitant, hi figurarà només un dels membres de la unitat de convivència, que exercirà de representant de la resta, tot i que els altres membres constaran també en la sol·licitud.

La Sol·licitud es formalitzarà amb el model oficial que es pot trobar a:

Enllaç a la pàgina oficial AHC: https://www.registresolicitants.cat/registre/

 • A la pàgina Web del Registre
 • A l’Oficina Local de Vic.

On estic de la llista?

Escriu un correu a habitatge@vic.cat i et contestarem.

Documentació per descarregar i presentar (personalment o telemàticament)

No hi ha terminis per a la inscripció en el registre. Es té en compte l’antiguitat i les característiques de l’habitatge disponible. La inscripció no comporta cap dret, només l’opció de poder participar en el procediment d’adjudicació d’habitatges protegits.

La inscripció té una durada d’un any.

La Documentació acreditativa és:

 • Sol·licitud signada per tots els membres de la unitat de convivència majors d’edat o emancipats.
 • Fotocòpia DNI o NIE
 • Fotocòpia del llibre de família o document acreditatiu de la convivència o parella estable.
 • Certificat d’empadronament amb indicació de la data d’alta al municipi.
 • Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència (declaració de la renda, certificat d’ingressos, etc.)

La resta de la documentació addicional que caldrà lliurar dependrà en cada cas de la situació específica que calgui acreditar

Habitatges protecció oficial empresa privada

Què és un habitatge de protecció oficial d’empresa privada, a qui va dirigit

Documentació per descarregar i presentar (personalment o telemàticament) enllaç a l’Agència de l’habitatge.

Habitatges Nadal gent gran

Aquesta promoció és per a persones amb una edat superior a 60 anys i són pisos d’un sol dormitori o 2 en casos excepcionals. Els requisits són els mateixos que en la resta de pisos HPO, però caldrà acreditar autonomia.