Transparència /O.P.Ocupació

Resultats finals del concurs de mèrits corresponent al procés d'estabilització dels llocs de treball de personal laboral fix.

Acta Tribunal

Anunci de la publicació en el DOGC

Aprovació bases pel concurs oposició per a la provisió de llocs de treball en règim de contracte laboral indefinit fix al servei de la societat Impulsvic SLU, i període de presentació de candidatures.

Llista provisional admesos i exclosos al procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació als llocs de treball de personal laboral fix de l’entitat Impulsvic SLU i designació dels membres del tribunal.

Aprovació de les bases pel concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball en règim de contracte laboral indefinit fix al servei de la societat corresponent al procés extraordinari d’estabilització i consolidació derivat de la llei 20/2021, de 28 de desembre i la seva tramitació.

Model instància genèrica que caldrà complimentar amb els requisits que estableixen les bases i amb la documentació annexa pertinent.