Projecte d'Urbanització PAU-44 Plaça de la Noguera

És el projecte d'urbanització del PAU 44 Plaça de la Noguera, que es redacta de conformitat amb les determinacions del POUM.