Reparcel·lació PAU-44 Plaça de la Noguera

És el projecte de reparcel·lació del PAU 44 Plaça de la Noguera, que es redacta de conformitat amb les determinacions del POUM.