Projecte d'Urbanització PAU-06 Mil·lenari

És el projecte d'urbanització del PAU 06 Mil·lenari, que es redacta de conformitat amb les determinacions del POUM.


Codi expedient:  AJT/16279/2021


Fases tramitació

Aprovació inicial

29/03/2022

Aprovació definitiva

01/08/2022


Edicte aprovació definitiva del Projecte d'urbanització del Polígon d'Actuació Urbanística PAU 6 "Mil·lenari" (BOPB data 17/10/2022)


Documentació