Regidoria d'educació

La Regidoria d’Educació de l'Ajuntament de Vic emmarca la seva política educativa sota el paraigua del Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) i el Pla Educatiu d’Entorn (PEE).

Partint de la implementació del Pla Educatiu d’Entorn al curs 2005/06 i de l’anàlisi de la situació dut a terme en el marc del Projecte Educatiu de Ciutat l’any 2007, la Regidoria d’Educació ha desplegat progressivament un conjunt d’iniciatives que, amb la implicació dels diferents agents educatius que treballen i són coneixedors de la realitat a la nostra ciutat, han estat i estan sent les línies de treball cabdals en les polítiques educatives municipals. 

 

Totes les propostes parteixen dels següents objectius i línies estratègiques:

 1. Afavorir l’èxit educatiu i la igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat dins l’etapa d’escolarització obligatòria i post obligatòria.
  • Fomentar l'èxit acadèmic de tot l’alumnat.
  • Promoure el treball i l’aprenentatge significatius en xarxa de la comunitat educativa.
  • Donar suport i acompanyar en les actuacions d’atenció a la diversitat dels centres educatius.
  • Impulsar accions d’orientació i acompanyament acadèmic i professional en l'àmbit comunitari
  • Incidir en la reducció de les desigualtats entre els col·lectius.
  • Fomentar la participació en activitats i espais de convivència de l’entorn escolar.
  • Donar suport per al desenvolupament de les competències bàsiques i transversals de l'alumnat.
  • Enfortir el coneixement del teixit associatiu i empresarial de la ciutat.
  • Proveir les escoles de recursos de qualitat per fer projectes que desenvolupin l'aprenentatge de les arts.
 1. Donar suport a la funció educativa de les famílies
  • Organitzar tallers i sessions (in)formatives que ajudin a la funció educativa de les famílies i al desenvolupament de les seves habilitats parentals.
  • Difondre informació relativa al sistema educatiu.
  • Fomentar accions que afavoreixin la implicació i participació de les famílies en l’entorn escolar.
  • Promoure accions que afavoreixin la conciliació amb la vida familiar.
  • Impulsar serveis i projectes per donar suport a les famílies en la tasca educativa i de criança.
 1. Contribuir a millorar les condicions d’escolarització.
  • Facilitar l'accés al sistema educatiu.
  • Fomentar la participació/implicació de l’alumnat en el teixit associatiu de la ciutat.
  • Fomentar la cohesió social i la igualtat d’oportunitats mitjançant l’escolarització equilibrada als centres educatius.
  • Incentivar i donar suport per a la reincorporació al sistema educatiu.
  • Implementar accions de suport i promocionar els projectes i actuacions dels centres educatius de la ciutat.
  • Promocionar el coneixement dels recursos i serveis existents a la ciutat.
 1. Garantir la formació i l’aprenentatge al llarg de la vida.
  • Definir circuits i recursos flexibles per a l’aprenentatge de la llengua.
  • Difondre informació relativa al sistema educatiu i els recursos que tenim al territori.
  • Fomentar el model de ciutat educadora a través del binomi universitat-ciutat.
  • Donar suport als projectes destinats a formar el professorat.
  • Impulsar espais de debat i reflexió del fet educatiu i de millora i innovació educativa a la nostra ciutat.

 

És partint d’aquests objectius i línies estratègiques que se’n deriven els projectes i actuacions de les polítiques educatives municipals. Cal tenir en compte que un mateix projecte pot respondre a un o més objectius i emmarcar-se en una o més línies d’intervenció.

A més dels projectes que s’ofereixen als centres educatius, a mestres i a professionals de l’educació, així com dels projectes relacionats amb l’educació i la formació al llarg de la vida, la Regidoria compta amb els següents serveis i equipaments propis:

La ciutat compta amb dos equipaments més que són finançats, en gran part, per la Regidoria d’Educació:

 

Projectes i memòries de la Regidoria d'Educació:

 

CURS ESCOLAR
REGIDORIA D'EDUCACIÓ
PLA EDUCATIU D'ENTORN 
Curs 2020/21
Memòria Regidoria d'Educació
Projecte d'actuacions
Memòria d'actuacions
Curs 2019/20
Memòria Regidoria d'Educació
Projecte d'actuacions
Memòria d'actuacions
Curs 2018/19
Memòria Regidoria d'Educació
Projecte d'actuacions
Memòria d'actuacions
Curs 2017/18
Memòria Regidoria d'Educació
Projecte d'actuacions
Memòria d'actuacions
Curs 2016/17
Memòria Regidoria d'Educació
Projecte d'actuacions
Memòria d'actuacions
Curs 2015/16
Memòria Regidoria d'Educació     
Projecte d'actuacions
Memòria d'actuacions
Curs 2014/15     
Memòria Regidoria d'Educació   

Projecte d'actuacions
Memòria d'actuacions