Projectes

Projectes de la ciutat.

Pla Educatiu d'Entorn

El Pla Educatiu d'Entorn de Vic (PEEV) és una proposta educativa iniciada el curs 2005/06, i esdevé l’instrument que permet articular el conjunt d’accions destinades a garantir d'èxit educatiu de tots l’alumnat i, alhora, promoure la cohesió social.

Vic, ciutat educadora

Vic ha fet una aposta per l’educació. Ja des del 1997 Vic és una ciutat educadora i ha plasmat en totes les seves polítiques públiques aquesta perspectiva. És educadora en un sentit ampli del terme, entenent com a agents educadors no només els centres educatius, sinó també tots aquells que conformen la nostra ciutat: des de l’entitat fins al ciutadà de peu.