Projecte d'Urbanització PAU-28 El Nadalet

És el projecte d'urbanització del PAU 28 El Nadalet, que es redacta de conformitat amb les determinacions del POUM.


Codi expedient:  AJT/11194/2021


Fases tramitació

Aprovació inicial

22/12/2021

Aprovació definitiva

29/03/2022


Edicte aprovació definitiva del Projecte d'urbanització del Polígon d'Actuació Urbanística PAU 28 "El Nadalet" (BOPB data 04/04/2022)


Documentació