Reparcel·lació PAU-28 El Nadalet

És el projecte de reparcel·lació del PAU 28 El Nadalet, que es redacta de conformitat amb les determinacions del POUM.


Codi expedient:  AJT/10468/2020


Fases tramitació

Aprovació inicial

20/01/2022

Aprovació definitiva

29/03/2022


Edicte aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació del Polígon d'Actuació Urbanística PAU 28 "El Nadalet"  (BOPB data 07/04/2022)


Documentació