Programa Reallotgem

Vic com a municipi amb mesa d’emergència pròpia, s’ha adherit al programa REALLOTGEM. El programa Reallotgem.cat cerca habitatges buits per reallotjar, per la via de la cessió d’ús, persones en situació d’emergència econòmica i social que havent obtingut proposta favorable d’adjudicació d’habitatge per part de la...

Vic com a municipi amb mesa d’emergència pròpia, s’ha adherit al programa REALLOTGEM.

El programa Reallotgem.cat cerca habitatges buits per reallotjar, per la via de la cessió d’ús, persones en situació d’emergència econòmica i social que havent obtingut proposta favorable d’adjudicació d’habitatge per part de la Mesa d’emergències de Vic, estan pendents de reallotjament.

També es tracta de captar habitatges amb persones que ja siguin residents en aquests habitatges, per aquells casos que per motius de desnonament imminent es pugui oferir als seus residents un lloguer en el propi habitatge, o algun d’alternatiu que s’adeqüi a la unitat de convivència.

Requisits:

  • Habitatge amb Condicions d’habitabilitat en general.
    un cop fetes totes les verificacions, l’AHC i l’Ajuntament formalitzarà un contracte d’arrendament amb la persona propietària de l’habitatge conforme a la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans.
  • El contracte tindrà una durada mínima de cinc anys (o set anys, si la persona arrendadora és persona jurídica).
    L’import màxim de la renda mensual dels contractes de lloguer s’ajustarà a l’índex de preu de referència i el propietari cobrarà entre els primers deu dies de cada mes puntualment l’import acordat.
  • Aleshores, es procedirà a efectuar un reallotjament de les persones beneficiàries que seran les que tinguin resolució favorable de mesa, els quals pagaran a l’administració la quantitat establerta segons els percentatges de la llei 24/2015 de 29 de juliol de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.