Pla d’acció ambiental de Vic

L’any 2001 l'Ajuntament de Vic - després de la realització d’una diagnosi ambiental del municipi - va aprovar el seu Pla d’Acció Ambiental amb una vigència de 10 anys, en el marc dels processos d’AGENDA21 que es desenvolupaven a tots els nivells, però sobretot municipal.

Passat aquest temps, des de la regidoria de Medi Ambient s’ha considerat oportú actualitzar el seu contingut en la mesura que durant aquest interval de temps s’han anat aprovant Plans específics de temàtica ambiental (Pla de Qualitat de l’Aire, Pla d’Acció de l’Energia Sostenible, etc.) i que bona part de les actuacions allí recollides ja estan obsoletes a dia d’avui.

Per a la actualització s’ha analitzat en una primera fase per determinar el punt de partida amb la revisió de la diagnosi, amb una anàlisi dels punts favorables i desfavorables de cada àmbit, a partir del qual s’ha treballat el contingut definitiu. Aquest treball es va realitzar durant el 2015 amb una participació interna de diferents departaments del mateix Ajuntament, i amb el suport i assessorament del Servei d’Assistència a l’Organització Municipal (SAOM) i de la oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.

Posteriorment, durant el 2017, es va considerar oportú realitzar un procés de participació ciutadana per treballar, enriquir i millorar el Pla a través d’un Fòrum Ambiental. Així doncs, es va plantejar el Fòrum Ambiental 2017 com una sèrie de conferències i sessions temàtiques on els participants tenien l’oportunitat de debatre i consensuar propostes en relació al tema presentat. Les sessions abordaven temes com la gestió dels residus, l’activitat econòmica i productiva, els espais verds i naturals, el cicle de l’aigua i la mobilitat i qualitat de l’aire.

Es va decidir convidar al fòrum a persones, empreses i serveis vinculats a la temàtica amb coneixements més especialitzats així com persones interessades en temes mediambientals de diferents àmbits, per tal de recollir aportacions riques i diverses. El Fòrum va comptar amb la presencia del regidor responsable de medi ambient (Sr Josep Ramon Soldevila), tècnics municipals i regidors de diferents grups polítics representats al consistori que així ho van considerar oportú. (veure memòria de participació del Fòrum Ambiental 2017).

Les aportacions realitzades per part dels participants en el Fòrum han estat recollides i integrades en diferents formes en el Pla d’Acció Ambiental.

La vigència del present Pla s’estableix en 10 anys prorrogables i revisables en funció de l’evolució de les polítiques ambientals.

El nou PLA D'ACCIÓ AMBIENTAL de VIC es va aprovar de forma definitiva per PLE de 17 de setembre de 2018

Podeu consultar-lo aquí: Pla d’acció ambiental