Aigua

L'aigua dolça és un bé de primera necessitat, i al nostre país, com en tots els països de la conca del Mediterrani, és un recurs escàs. Cada vegada consumim més aigua, sobretot a causa de l’increment de la població i de les noves necessitats (reg, piscines, indústria...). És important fer un bon ús de l’aigua, fomentar-ne l’estalvi, l’eficiència i la recuperació per evitar la sobreexplotació d’aquest recurs.

L'aigua de Vic

L’abastament d’aigua potable de la ciutat de Vic és una concessió administrativa i des de l’any 1949 és a càrrec de l’empresa Aigües Vic, SA.

Sanejament de l’aigua

El sanejament de l'aigua és el tractament i depuració de totes les aigües que s'aboquen a la xarxa de clavegueram per retornar-les al medi en perfectes condicions

Fonts naturals i urbanes

Les fonts són corrents d'aigües subterrànies que surten a la superfície per una obertura o per una escletxa natural. No totes les fonts són d’origen natural. N’hi ha que han estat construïdes canalitzant l’aigua, en alguns casos provenen de la xarxa potable.

Sequera i estalvi d'aigua

El clima de Catalunya és propens a la sequera, però el canvi climàtic accentua la seva intensitat i recurrència. Per això, fer un bon ús de l’aigua és crucial. A més, entendre els diferents estats de sequera i les mesures que s'apliquen en cada una ens ajudarà a preservar millor aquest recurs quan sigui més escàs.