Aire

L'anàlisi de la qualitat de l'aire és necessària per a la qualitat de vida, la salut de les persones i el medi ambient. És de gran importància conèixer quins contaminants afecten i d'on provenen, per poder avisar la població i aplicar mesures preventives i correctores.

Qualitat de l’aire

L’aire està ple de contaminants, us expliquem que són i com s’analitzen.

Avaluació de la qualitat de l’aire

L'avaluació de la qualitat de l'aire es fa d'acord amb la legislació vigent que requereix avaluar la qualitat de l'arie per zones. Per això s'ha dividit Catalunya en 15 zones de qualitat de l'aire segons les emissions i les condicions de dispersió. Vic es troba a la Zona 6 (ZQA 6: Plana de Vic).