Aire

L'anàlisi de la qualitat de l'aire és necessària per a la qualitat de vida, la salut de les persones i el medi ambient. És de gran importància conèixer quins contaminants afecten i d'on provenen, per poder avisar la població i aplicar mesures preventives i correctores.

Qualitat de l’aire

La qualitat de l’aire és un tema important per a la salut i el benestar de les persones. A Catalunya, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural realitza una vigilància permanent dels nivells dels contaminants presents en l’aire ambient a través de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA).

Campanya de vigilància dels nivells d’ozó troposfèric

La campanya de vigilància dels nivells d’ozó troposfèric és un conjunt d’actuacions que es realitzen durant un període de l’any, en el qual s’intensifica la vigilància d’aquest contaminant. El Departament, en compliment de la Directiva 2008/50/CE adoptada en el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire, vigila els nivells d'ozó i dona informació pública i recomanacions a la població, en cas que se superin certs llindars.

Ozó troposfèric

L'ozó es troba de manera natural a l'atmosfera. La seva concentració és màxima a uns 20 km d'altura, dins de l'estratosfera. És l'anomenada capa d'ozó, que protegeix els éssers vius de les radiacions ultraviolades (raigs UV) procedents del sol i, per tant, és beneficiosa per a nosaltres. D'altra banda, l'ozó també es troba a la capa de l'atmosfera més propera a la superfície terrestre (l'anomenada troposfera, que comprèn el tram d'atmosfera entre el sòl i uns 10 km). Aquest ozó s'anomena ozó troposfèric i se’n fa seguiment mitjançant la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) perquè és un contaminant.