Servei d'Ajuda a Domicili (SAD)

El SAD dona resposta a les necessitats que presenten les persones que per raons de manca o pèrdua d'autonomia física, psíquica o intel·lectual, necessiten assistència i ajut per dur a terme les activitats bàsiques i/o instrumentals de la vida diària.

L'atenció es fa en el mateix domicili de la persona i pot treballar els aspectes següents:

  • Higiene personal
  • Mobilitat
  • Suport en activitats instrumentals
  • Suport social 

 

Finalitat del servei

  • Afavorir la permanència de les persones grans en el seu entorn habitual
  • Promoure l'autonomia de la persona gran i/o amb dependència
  • Ajudar a suplir o supervisar les activitats de la vida diària que la persona no pot satisfer autònomament
  • Informar, orientar i assessorar les persones cuidadores i donar-los suport
  • Prevenir situacions de fragilitat, marginació i/o aïllament
  • Millorar la qualitat de vida de les persones i famílies als domicilis

En cas que pugueu necessitar atenció domiciliària contacteu amb Serveis Socials