M'he fet gran i m'agradaria conèixer a quins serveis puc accedir

Cuidar i rebre cura és més fàcil si s’està acompanyat. Un equip de professionals de l’Ajuntament de Vic us assessorarà sobre els serveis que podeu sol·licitar i us informarà de com hi podeu accedir tenint en compte les vostres necessitats i preferències.

Servei d'Ajuda a Domicili (SAD)

El SAD vol donar resposta a les necessitats que presenten les persones que, per raons de manca o pèrdua d'autonomia física, psíquica o intel·lectual, necessiten assistència i ajut per dur a terme les activitats bàsiques i/o instrumentals de la vida diària.

Teleassistència

La teleassistència consta d'un aparell instal·lat en el domicili, connectat 24 hores a una central d’alarmes per avisar en cas d’emergència. Garanteix la seguretat i tranquil·litza les persones en situació de risc a causa de l'edat o de la situació de dependència.

Servei de Teràpia Ocupacional i Productes de Suport (BAT)

Un equip de professionals us assessora tant en les adaptacions que cal fer a l’habitatge, com en el maneig i cura de la persona dependent. També us facilitaran ajudes tècniques (grues, cadires de bany, llits articulats...) per prevenir i evitar riscos innecessaris i per facilitar l’autonomia a la persona atesa.

Arranjaments de l'habitatge

La finalitat del programa és promoure l'autonomia personal i millorar la qualitat de vida de les persones grans i de les persones amb discapacitat, garantint les condicions de seguretat, higiene, habitabilitat i eficiència energètica mínimes en els seus habitatges.

Tallers i Activitats

Programem i organitzem tallers de manera continuada. Per mantenir-vos-en al corrent, només cal que us doneu d’alta al canal d'informació permanent de l'Àrea de Benestar i Família, enviant un missatge de WhatsApp al 608 522 464.