Ajuts d'urgència social

Les prestacions econòmiques d'urgència social cobreixen necessitats bàsiques, puntuals i urgents de subsistència

Aquestes prestacions econòmiques estan destinades a pal·liar i evitar situacions d'exclusió social en necessitat bàsiques, puntuals i urgents de subsistència que s'associen a una situació sobrevinguda que no permet atendre-les i que tenen per objectiu afavorir una millora de la qualitat de vida d'aquelles persones o grups familiars per evitar i/o retardar situacions extremes a tot nucli familiar.

En cas que us trobeu en una situació de necessitat urgent per cobrir les necessitats bàsiques contacteu amb Serveis Socials