Renda Garantida de Ciutadania (RGC)

És una prestació social a través de la qual s’asseguren els mínims per a una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa. Es pretén promoure la seva autonomia i participació activa en la societat.

La Renda Garantida de Ciutadania (RGC) la poden rebre aquelles persones que no disposen de recursos o que els que tenen són insuficients per cobrir les necessitats bàsiques,. Per accedir-hi cal complir una sèrie de requisits. Poden ser persones sense feina i sense recursos, pensionistes, perceptors de prestacions i d'altres subsidis, famílies monoparentals, etc.