Pla Educatiu d'Entorn

El Pla Educatiu d'Entorn de Vic (PEEV) és una proposta educativa iniciada el curs 2005/06, i esdevé l’instrument que permet articular el conjunt d’accions destinades a garantir d'èxit educatiu de tots l’alumnat i, alhora, promoure la cohesió social.

Adreçat a infants i joves d’entre 0 i 18 anys, el PEEV pretén donar resposta educativa a tot l'alumnat, tenint especial cura d'aquells sectors més desafavorits, buscant la implicació de tots els agents educatius del territori.

 

Per aquesta raó, el PEEV es basa en l’acció educativa conjunta i complementària entre la tasca familiar, els centres educatius i la resta d’agents i entitats educatives de l’entorn, a partir d’uns objectius compartits i una actitud basada en el compromís, la participació, el treball i l’aprenentatge en xarxa.

 

Aquesta és, per tant, una proposta conjunta entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Vic, amb la col·laboració dels centres educatius, serveis educatius i teixit associatiu de la ciutat. És per això que els projectes i actuacions que es volen dur a terme anualment són aprovats per una junta operativa que en valora la continuïtat i/o la incorporació de noves propostes d’acció.

Objectius generals

Línies d'intervenció relacionades

Objectiu metodològic

1.     Contribuir a la millora de condicions i d’escolarització i a l’èxit escolar i educatiu.

 

1.     Promoció d’una escolarització equilibrada.

 

·         Implementació de projectes d’àmbit comunitari (PdAC), en funció de les necessitats de cada territori.

 

·         Formació de treball i aprenentatge en xarxa interprofessional.

 

·         Impuls d’espais de trobada i reflexió (Grups de treball temàtics).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     Prevenció, detecció i intervenció davant l’absentisme i l’abandonament escolar prematur.

3.     Acompanyament en la construcció d’itineraris educatius personalitzats.

4.     Orientació d’àmbit comunitari a l’alumnat 0-20 i les seves famílies.

 

5.     Coordinació entre centres i projecció comunitària de la xarxa de centres.

2.     Potenciar l’educació en valors, el compromís cívic dels alumnes en un marc de convivència.

 

6.     Promoció de la participació de l’alumnat en espai de lleure i en el lleure educatiu.

7.     Incentivació de l’associacionisme infantil i juvenil i altres formes de participació.

8.     Promoció del Servei comunitari.

 

 

9.     Impuls d’accions orientades a millorar la convivència.

 

3.     Potenciar la implicació de les famílies en l’educació dels fills i la participació en la vida escolar.

10.   Promoció de l’acollida de les famílies.

 

11.   Implicació de les famílies en l’educació dels fills.

 

12.   Promoció de la participació de les famílies.

 

13.   Promoció de la formació de les famílies.

 

4.     Promoure l’educació intercultural i l’ús de la llengua com a element de cohesió social.

14.   Promoció de l’educació intercultural.

 

15.   Promoció de l’ús social de la llengua catalana.

 

16.   Reconeixement i valoració de la diversitat lingüística i cultural.

 

5.     Potenciar els estils de vida saludable i fomentar la pràctica regular de l’activitat fisicoesportiva.

17.   Promoció d’estils de vida saludable des d’una perspectiva comunitària.

18.   Promoció de la pràctica regular de l’activitat fisicoesportiva des d’una perspectiva comunitària.

 

Destinataris

Alumnes de 0 a 18 anys

Més informació                                          -

 

Normativa i documentació relacionada