Climatologia

Al municipi de Vic, s’ha de considerar també la incidència de la boira i de les inversions tèrmiques freqüents.

El clima és mediterrani, amb tendència continental de muntanya mitjana i de tipus subhumit, que es caracteritza per unes precipitacions entre 500 i 800 mm, unes temperatures fresques i una forta oscil·lació tèrmica. Els hiverns són molt freds i, des de maig fins a agost, fa molta calor.

El mes més càlid, durant el dia, és el juliol, amb molt poca diferència amb el mes d’agost, i el més fred és el gener. A la nit les temperatures més suaus són a la primavera i l’estiu. (Panareda, 1997).