Modificació puntual 2 del POUM. Diversos ajustos normatius i correcció d'errors materials

Aquesta modificació ajusta diverses determinacions normatives i corregeix alguns errors materials detectats en el document del Pla.