Modificació puntual 1 del POUM. Esmena d'errors

Aquesta modificació corregeix diversos errors materials materials detectats en el document del Pla.