Qualitat de l’aire

L’aire està ple de contaminants, us expliquem que són i com s’analitzen.

Què és un contaminant?

Un contaminant és el nom que rep tota substància aliena a la composició de l'atmosfera que passa a ella i roman durant un cert temps. També s'inclou dins d'aquesta categoria totes aquelles substàncies que conformen l'atmosfera però que es presenten en concentracions superiors a les naturals.

Aquestes substàncies no són sempre d'origen antropogènic; accions naturals com erupcions volcàniques i tempestes de sorra, entre d'altres, poden provocar episodis de contaminació atmosfèrica. Així i tot, quan es parla de contaminació atmosfèrica es fa referència a accions d'origen antropogènic.

Alguns dels contaminants que s’estudien en l’aire són:

  • Partícules: segons la mida, són sedimentables (> 30 µm), partícules en suspensió (< 30 µm), partícules respirables (< 10 µm), o fums (< 1 µm).
  • Compostos de sofre: SO2, H2S, H2SO4 mercaptans, sulfurs
  • Compostos de nitrogen: NO, NO2, NOx, NH3
  • Compostos de carboni: CO, CO2, CH4, HCT
  • Halògens i compostos halogenats: Cl2, HCl, HF, CFC
  • Oxidants fotoquímics: O3, peròxids, aldehids

Segons el seu origen es poden classificar en:

  • Primaris: Procedents directament de les fonts d'emissió
  • Secundaris: Originats a l'atmosfera a partir de diferents processos i reaccions dels contaminants primaris.

Voleu saber que respireu? 

Podeu conèixer la qualitat de l'aire actual aquí: http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/vols-saber-que-respires/

Normativa

- Normativa europea
Directiva 2004/107/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de desembre de 2004, relativa a l’arsènic, el cadmi, el mercuri, el níquel i els hidrocarburs aromàtics policíclics de l’aire ambient.

Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2008, relativa a la qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera més neta a Europa.

Directiva 2015/1480 de la Comissió, de 28 d’agost de 2015, per la que es modifiquen diversos annexos de les Directives 2004/107/CE i 2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell, en els quals s’estableixen les normes relatives als mètodes de referència, la validació de dades i la ubicació dels punts de mostreig per a l’avaluació de la qualitat de l’aire ambient.

- Normativa estatal
Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera.

Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire.

Reial decret 678/2014, d’1 d’agost, pel qual es modifica el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire

Reial decret 39/2017, de 27 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire.

Correcció d’errors del Reial decret 39/2017, de 27 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat del aire.

- Normativa catalana
Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de l’ambient Atmosfèric.

Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983.