Accions contra el canvi climàtic

El quart informe de l’IPCC (Panell Intergovernamental d'experts sobre Canvi Climàtic) afirma que l’escalfament del sistema climàtic és inequívoc, com evidencien ja els augments observats de la mitjana mundial de la temperatura de l'aire i de l’oceà, el desgel generalitzat de les neus i els gels, i l’augment mitjà mundial del nivell de mar.

Així mateix, segons aquest mateix informe les emissions mundials de gasos d’efecte d’hivernacle han augmentat, des de l’era preindustrial, en un 70% entre 1970-2004. Les causes d’aquest augment són principalment antropogèniques.
El problema s’associa a un model de consum energètic clarament insostenible que suposa un esgotament dels recursos no renovables i l’emissió de gasos amb capacitat per modificar els vectors ambientals.

Davant d’aquest escenari generalitzat la resposta de les organitzacions internacionals no s’ha fet esperar i les diferents administracions han reaccionat adoptant mesures i compromisos a fi de reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle mitjançant l’increment de l’eficiència energètica i el foment de les energies renovables.

En aquesta línia, l’Ajuntament de Vic, amb una política activa enfront del canvi climàtic, va signar, el 4 d’agost de 2008, el Pacte d’Alcaldes/esses, promogut per la Direcció General de Transport i Energia de la Unió Europea (DGTREN).

 

Què és el Pacte d'Alcades/esses contra el canvi climàtic?

El Pacte d’Alcaldes/esses compromet tots els municipis signants ha elaborar un Pla d'Acció per a l'energia Sostenible (PAES), amb un programa d’accions que permetin la reducció d’un 20% les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH) del municipi abans del 2020. En aquest sentit, per a l’elaboració del PAES, l’Ajuntament de Vic va tenir el suport tècnic i econòmic de la Diputació de Barcelona.

És conegut com el Pacte 20/20/20 ja que els signants es comprometen a reduir en un 20% les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH) del municipi i a que un 20% de l’energia provingui de fonts d’energia renovables, abans del 2020.

 

Què és el PAES?

El PAES és el pla d’acció per a l’energia sostenible de Vic.

El PAES conté:
- Una diagnosi energètica de Vic.
- L’inventari d’emissions de gasos d’efecte hivernacle en data 2005, any de referència: 292.605,54 tCO2 equivalents, 7,74 tCO2 equivalents per càpita.
- Distribució per sectors.
Sector industrial 26,09 %
Sector transport 22,61 %
Sector serveis 22,24 %
Sector domèstic 19,74 %
Sector residus 4,18 %
Sector primari 3,62 %
Sector aigua 1,51 %
- Compromís de reducció a 2020: 42.740,76 tCO2 equivalents.
- 55 accions que l’Ajuntament ha d’emprendre per a assolir els objectius de reducció d’emissions marcat per a l’adhesió al Pacte.

 

Accions:

o En equipaments i serveis.
o Transport.
o Planejament.

 

Què hem fet fins ara?
Als equipaments municipals
- Enllumenat: Substitució de làmpades, instal•lació de dispositius d’aturada automàtica.
- Calefacció: Millora del control de la temperatura interior, aïllament dels conductes d’aigua a les sales de calderes, instal•lació de calefacció i refrigeració per geotèrmia (Can Pau Raba), calderes de biomassa (Pavelló, Farinera, escola Centre i Salarich)
- Producció d’energia: Generació d’energia elèctrica amb centrals fotovoltaiques en façana i sobre coberta (Recinte Firal, Can Pau Raba, àrea de manteniment...)

 

A l’enllumenat municipal
- Ordenació ambiental de l’enllumenat exterior, seguint el pla d’adequació de l’enllumenat de la ciutat de Vic.
- Instal•lació de LEDS com a enllumenat públic (Carrer de Gurb).
- Substitució de les òptiques dels semàfors per LEDS.
- Substitució de cruïlles semafòriques per rotondes.

 

Sensibilització ciutadana
- Campanya d’estalvi aigua (2008)
- Realització de la setmana de l’energia 2010 i 2011, amb xerrades, documentals i una obra de teatre, centrades en la potenciació de l’eficiència energètica a la llar.
- Campanyes per a la reducció de la generació de residus 2010 i 2011, repartiment de bosses reutilitzables, embolcalls per esmorzars (boc’n roll)...
- Campanya de millora de la recollida d’orgànica 2009.
- Implantació del compostatge casolà 2009 i 2011.

 

Ambientalització de festes
- Cessió de gots reutilitzables , per a evitar la generació de residus en diferents festes realitzades a la ciutat.
- Cessió d’illes de contenidors a festes i actes realitzats a la ciutat, per facilitar la recollida selectiva.

 

Mobilitat
- Pacificació del trànsit, carrers Manlleu i Gurb, barri del Remei.
- Xarxa de carrils bicicleta.
- Promoció dels camins escolars.
- Elaboració del Pla de Mobilitat Urbana de Vic.
- Instal•lació de punts per a la recàrrega de vehicles elèctrics.

 

Medi Natural
- Plantació de 50 arbres fruiters autòctons a la zona de les Casasses.
- Recuperació d’espais fluvials.