Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible

El quart informe de l’IPCC (Panell Intergovernamental d'experts sobre Canvi Climàtic) afirma que l’escalfament del sistema climàtic és inequívoc, com evidencien ja els augments observats de la mitjana mundial de la temperatura de l'aire i de l’oceà, el desgel generalitzat de les neus i els gels, i l’augment mitjà mundial del nivell de mar.

Així mateix, segons aquest mateix informe les emissions mundials de gasos d’efecte d’hivernacle han augmentat, des de l’era preindustrial, en un 70% entre 1970-2004. Les causes d’aquest augment són principalment antropogèniques.
El problema s’associa a un model de consum energètic clarament insostenible que suposa un esgotament dels recursos no renovables i l’emissió de gasos amb capacitat per modificar els vectors ambientals.

Davant d’aquest escenari generalitzat la resposta de les organitzacions internacionals no s’ha fet esperar i les diferents administracions han reaccionat adoptant mesures i compromisos a fi de reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle mitjançant l’increment de l’eficiència energètica i el foment de les energies renovables.

En aquesta línia, l’Ajuntament de Vic, amb una política activa enfront del canvi climàtic, va signar, el 4 d’agost de 2008, el Pacte d’Alcaldes/esses, promogut per la Direcció General de Transport i Energia de la Unió Europea (DGTREN).

El Pacte d’Alcaldes/esses compromet tots els municipis signants ha elaborar un Pla d'Acció per a l'energia Sostenible (PAES), amb un programa d’accions que permetin la reducció d’un 20% les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH) del municipi abans del 2020. En aquest sentit, per a l’elaboració del PAES, l’Ajuntament de Vic va tenir el suport tècnic i econòmic de la Diputació de Barcelona.

El Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i Clima està format per dos documents: