Beneficis dels arbres a la ciutat

Amb aquesta infografia, descobreix tots els beneficis que ens aporta l'arbrat de la ciutat.

1. Netegen l’aire i són potents filtres de contaminants atmosfèrics

Els arbres actuen com a filtres dels principals contaminants atmosfèrics, sobretot de petites partícules causants del deteriorament de la salut (asma, malalties pulmonars, malalties cardiorespiratòries, al·lèrgies...) incloent NO2, CO2, SO2, i petites partícules com les PM10 i PM2.5


2. Capten CO2 atmosfèric i el redueixen a nivell local

Les fulles dels arbres capten CO2 influenciant en el cicle del carboni, de manera que el fixen dintre de la planta i en redueixen la seva presència tan a nivell local com a nivell global


3. Esmorteeixen les temperatures extremes gràcies a les seves ombres

Els edificis i paviments emmagatzemen i emeten calor, però la presència dels arbres esmorteeix aquest efecte, podent arribar a disminuir la temperatura de l’aire entre 2ºC i 8 ºC, perquè intercepten la radiació solar que incideix a terra


4. Protegeixen i controlen els vents forts

Els arbres afavoreixen la recirculació de l’aire, mitigant la temperatura i controlen els vents creant ambients protectors enfront de meteorologies extremes


5. Redueixen l’erosió

Els arbres intercepten l’aigua de pluja a través de les seves fulles, redueixen la velocitat amb la que cau, i amb les seves arrels també redueixen la velocitat d’escorrentia fent que no hi hagi tants danys per erosió, i ajudant a la seva infiltració


6. Incrementen la humitat ambiental.

Gràcies a la evapotranspiració de les fulles dels arbres, la humitat ambiental s’incrementa, fet que millora la sensació tèrmica i de confort


7. Redueixen l’arribada de raigs UV

La capçada dels arbres està formada per diferents capes que van esmorteïnt la radiació UV cap a les capes inferiors i cap al terreny, de l’ordre del 50%


8. Redueixen la contaminació acústica en un 20 i un 50%

Els arbres són capaços d’absorbir el soroll entre un 20 i un 50% gràcies a l’efecte barrera de les seves capçades, fet molt important en vies amb alta intensitat de trànsit per millora el confort dels ciutadans


9. Són un refugi per la biodiversitat

Els arbres, sobretot els de més edat, són refugi de petits mamífers, ocells, ratpenats, insectes, que els proveeixen d’aliment i que milloren la biodiversitat de l’ecosistema, el tornen més saludable.


10. Aporten un estalvi energètic considerable

És indubtable l’estalvi energètic que pot aportar l’arbrat, actuant com a tallavents, reduint la despesa de calefacció a l’hivern (entre un 10-15%) i d’aire condicionat a l’estiu (del 20-25%)


11. Redueixen els problemes de salut

Hi ha molts estudis científics que demostren que la presència d’arbrat a la ciutat i el contacte amb la natura disminueixen els problemes de salut com la depressió, l’ansietat, l’estrès, migranyes, diabetis, asma,... També disminueixen el temps de recuperació de les intervencions quirúrgiques, la tensió arterial, la freqüència cardíaca, les alteracions del sistema nerviós,...

També ajuden a disminuir el dèficit d’atenció i hiperactivitats en nens, potencien la creativitat, el control d’emocions i el sentit estètic.


12. Milloren els vincles socials entre els veïns

L’arbrat i la naturalització dels espais verds indueixen a estrènyer vincles socials entre el veïnat, augmenten al percepció de seguretat, disminueixen el crim i redueixen la violència, perquè proveeixen d’experiències emocionals molt importants per la vida de la gent. La consciència de comunitat i les connexions socials donen coma resultat menors nivells de mortalitat, taxes reduïdes de suïcidis, menor vandalisme i millora salut física i psicològica


13. Augment del valor dels habitatges

A nivell internacional s’han fet molts estudis en que es demostren els beneficis econòmics dels arbres, perquè repercuteixen directament en l’estalvi econòmic de recursos com la salut, la filtració d’aigua, l’estalvi d’energia, la captació de contaminants,... També augmenten la durabilitat de les superfícies pavimentades i poden augmentar el valor patrimonial dels immobles (de l’ordre d’un 7%)


14. Actuen com a col·laboradors en l’atractiu turístic i comercial

El temps dedicat a passejar i utilitzar les zones comercials i turístiques augmenta un 30% quan aquest espais tenen presència d’arbrat o estan enjardinats.