Com aparcar a les illes de vianants

Les illes de vianants son zones de la ciutat on per la seva ubicació i configuració urbanística se’ls restringeix la circulació de vehicles motoritzats, amb l’objectiu de que esdevinguin entorns calmats i amables, on els vianants han de poder gaudir de tot el vial i tenir prioritat sobre la resta de modes de transport.

El fet que dues de les illes de vianants de la ciutat tenen una extensió força gran, i que es vulgui seguir mantenint com a zones de comerç, activitats, equipaments, i també com a zones residencials, fa necessari que es permeti l’entrada de vehicles per aquells que els és totalment necessari accedir, i per tant, l’aparcament per a aquelles activitats en que no sigui viable fer-ho en aparcaments privats o que es requereixi una molt curta durada.

L’ordenança de mobilitat i seguretat viària vigent permet que els vehicles autoritzats a fer càrrega i descàrrega de mercaderies (camions, furgonetes i vehicles mixtes de dos seients) puguin aparcar a les illes de vianants el temps imprescindible per a fer càrrega o descàrrega de mercaderies als locals, comerços, habitatges, etc., que ho necessitin.

Alhora, permet 10 minuts d’estacionament a la resta de vehicles que necessitin carregar o descarregar compres, paquets, etc., o bé encotxar o desencotxar a persones a dins les illes de vianants.

El fet de no disposar d’un mecanisme de control d’aquest temps permès, ha fet que cada vegada sigui més habitual trobar vehicles aparcats durant llargues estones sense necessitat real de carregar o encotxar i desencotxar, i per tant, cometent indisciplina viària i donant com a resultat unes illes de vianants amb molts vehicles aparcats.

Amb el projecte Z+LOADS s’implementa, a mode de prova pilot, la utilització de la tecnologia que s’està fent servir per a regular l’aparcament de les Z-DUMA a la ciutat des de l’any 2018 i que ha donat molts bons resultats, per tal de regular el temps autoritzat a aparcar als vehicles, segons siguin vehicles que fan càrrega o descàrrega de mercaderies bé carregues de compres, etc. o d’encotxament i desencotxament de persones.

Així doncs, tots aquells vehicles que hagin d’aparcar per a fer una d’aquestes operacions, hauran d’estar registrats a l’APP de “Parkunload” i indicar l’hora d’arribada i de finalització de l’estacionament, i fer-ho dins del temps autoritzat que els indicarà l’aplicació mòbil.

Els vehicles autoritzats a fer càrrega i descàrrega de mercaderies (camions, furgonetes i vehicles mixtes de dos seients) disposaran de 30 minuts per a fer aquestes operacions; i la resta de vehicles que necessitin carregar o descarregar compres, paquets, etc., o bé encotxar o desencotxar a persones a dins les illes de vianants continuaran disposant dels 10 minuts que disposen actualment.

eit_horaris_illes.jpg

Indicar que les condicions d’accés a les illes de vianants segueixen plenament vigents.

 Així com el condicionant de que els vehicles únicament podran estacionar en aquelles ubicacions que, una vegada el vehicle immobilitzat, permeti garantir la circulació de tota la resta d’usuaris del vial en condicions de seguretat.

 A les entrades de les illes de vianants, així com repartides pera dins de les mateixes trobareu la senyalització vertical que indica les condicions d’aparcament.

eit_placa_illes.png

Què cal fer per aparcar?

eit_aparcament.jpg

eit_primeres_passes.jpg

Al ser una prova pilot ens permetrà avaluar si aquest sistema de gestió i control de l’estacionament ens permet solucionar els problemes d’indisciplina d’estacionament i alhora permet seguir permetent als vehicles que realment necessiten estacionar a les illes de vianants, seguir-ho poder fent.

Us emplacem a fer-nos arribar qualsevol consideració, aportació, problemàtica detectada, proposta de millora, etc., a mobilitat@vic.cat