Pla d'accessibilitat

El Pla d’Accessibilitat és l'instrument de promoció de l’accessibilitat en l’àmbit municipal, el qual identifica les barreres arquitectòniques en els diferents àmbits de la població (via pública, edificis, transports i comunicació), en proposa solucions, en fa un pressupost i estableix un programa per a la seva progressiva eliminació per tal d’assolir que el municipi sigui plenament accessible, d'una manera racional i planificada.

Actualment la ciutat disposa del Pla d'Accessibilitat referent als àmbits de via pública i transports.

El pla d'accessibilitat es va aprovar al Ple Municipal el dia 4 d'octubre de 2021 i s'ha elaborat amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

El resum del Pla d'Accessibilitat es pot consultar aquí.

PlaAccesibilitat.png