Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible és l’eina per a planificar i dissenyar la mobilitat a la nostra ciutat tenint en compte tots els modes de transport: vianants, bicicletes, transport públic, vehicle privat, i també l’aparcament i la distribució urbana de mercaderies.

L’objectiu, a banda de millorar la mobilitat en si, és aconseguir un model de ciutat més sostenible, segura, accessible i saludable. És per això, que el Pla es sotmet a un tràmit ambiental, per tal d’assegurar que la mobilitat projectada estigui alineada amb els objectius ambientals de plans i estudis d’àmbits superiors.

En data 4 d'octubre de 2021, el Pla es va aprovar inicialment per unanimitat al Ple Municipal. Des de la seva publicació al Tauler d'Edictes i Anuncies de l'Ajuntament, així com al BOPB i al DOGC, el dia 2 de novembre de 2021, es disposa d'un període d'exposició pública. Els documents es poden consultar a continuació:

Documentació del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Vic (PMUS)

PlaMobilitatUrbanaSostenible.png