Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

Des del 3 de juliol de 2019 és vigent el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vic que marca el creixement de la ciutat en un horitzó temporal de quinze anys. El POUM defineix una ciutat compacta i policèntrica que modera el creixement demogràfic i on guanyen protagonisme aspectes com la salut, la preservació del patrimoni arquitectònic, natural i del paisatge i la sostenibilitat.


Codi expedient:  AJT/11582/2016


Fases tramitació

Aprovació Avanç de Pla

02/11/2016

Aprovació inicial

17/01/2018

Aprovació provisional

18/03/2019

Aprovació definitiva

05/04/2019

Aprovació Text Refós

15/05/2019


Acord aprovació definitiva del Pla d'Ordenació urbanística municipal, del municipi de Vic.  (DOGC núm. 7909-data 03/07/2019)


Documentació escrita


Documentació gràfica

Plànols d'informació


Plànols d'ordenació


Registre de planejament urbanístic de Catalunya