Servei de Teràpia Ocupacional i Productes de Suport (BAT)

Un equip de professionals us assessora tant en les adaptacions que cal fer a l’habitatge, com en el maneig i cura de la persona dependent. També us facilitaran ajudes tècniques (grues, cadires de bany, llits articulats...) per prevenir i evitar riscos innecessaris i per facilitar l’autonomia a la persona atesa.

El BAT Osona és un servei per facilitar la vida diària de les persones en situació de dependència i la tasca dels seus cuidadors i familiars. El servei ofereix:

  • Assessorament i orientació sobre l’ús d’aparells tècnics
  • Assessorament sobre com es pot cuidar les persones amb dependència
  • Cessió de forma temporal d'aparells tècnics i ortopèdics

Cost del servei

Alguns ajuts es presten gratuïtament i en altres s'ha de pagar una part del cost. També hi ha la possibilitat de préstec i compra d’aparells. En qualsevol d'aquestes opcions s'informarà personalment.

Contacteu amb Serveis Socials per a més informació.