Servei d'Ajuda a Domicili (SAD)

El SAD vol donar resposta a les necessitats que presenten les persones que, per raons de manca o pèrdua d'autonomia física, psíquica o intel·lectual, necessiten assistència i ajut per dur a terme les activitats bàsiques i/o instrumentals de la vida diària.

L'atenció es fa en el domicili de la persona i es treballen els aspectes següents:

  • Higiene personal
  • Mobilitat
  • Suport en activitats instrumentals
  • Suport social 

 Finalitat del servei

  • Afavorir la permanència de les persones grans en el seu entorn habitual
  • Promoure l'autonomia de la persona gran i/o amb dependència
  • Ajudar i suplir o supervisar les activitats de la vida diària que la persona no pot satisfer autònomament
  • Informar, orientar i assessorar les persones cuidadores i donar-los suport
  • Prevenir situacions de fragilitat, marginació i/o aïllament
  • Millorar la qualitat de vida de les persones i famílies als domicilis

El servei de SAD s'especialitza segons la necessitat de la persona i disposem de diferents empreses que s'ocupen de realitzar-lo segons quina sigui la demanda de cada situació

El servei es pot activar per una durada curta, ve sigui per donar suport a una recuperació, o per un temps més llarg perquè la realitat de la persona fa que sigui necessari aquest suport pel dia a dia. 

Si desitgeu més informació podeu contactar amb l'equip de treballadores socials d'atenció a la gent gran i dependència del departament.