Servei d'Ajuda a Domicili (SAD)

El SAD vol donar resposta a les necessitats que presenten les persones que, per raons de manca o pèrdua d'autonomia física, psíquica o intel·lectual, necessiten assistència i ajut per dur a terme les activitats bàsiques i/o instrumentals de la vida diària.

L'atenció es fa en el domicili de la persona i es treballen els aspectes següents:

 • Higiene personal
 • Mobilitat
 • Suport en activitats instrumentals
 • Suport social 

 

Finalitat del servei

 • Afavorir la permanència de les persones grans en el seu entorn habitual
 • Promoure l'autonomia de la persona gran i/o amb dependència
 • Ajudar i suplir o supervisar les activitats de la vida diària que la persona no pot satisfer autònomament
 • Informar, orientar i assessorar les persones cuidadores i donar-los suport
 • Prevenir situacions de fragilitat, marginació i/o aïllament
 • Millorar la qualitat de vida de les persones i famílies als domicilis

El SAD Dependència el porta terme FADO (Fundació Assistencial d'Osona) en la modalitat de gestió del servei.

El SAD Social el porten a terme les treballadores familiars del nostre servei.

El SADE (SAD especialitzat en salut mental i discapacitat) el porta a terme Osonament i Sant Tomàs, respectivament.

 

Hi ha diversos tipus de SAD:

 • Preventiu (previ a la resolució de la dependència, però amb seguretat que donarà grau)
 • Transitori (per situacions transitòries de dependència)
 • Dependència (amb resolució de grau)