Acció comunitària

L’Ajuntament impulsa amb la ciutadania diversos projectes d’arrel comunitària amb l’objectiu de millorar les condicions de vida de les persones que viuen a la ciutat des de l’empoderament la millora de les relacions socials, que han de permetre una major inclusió i cohesió social. Quan parlem d’acció comunitària, ens referim al procés orientat a l’autoorganització d’una comunitat (la seva població, entitats, professionals, serveis,...) per a la definició de les seves necessitats i fomentar iniciatives compartides que hi donin resposta. La implicació activa de la població en la definició de necessitats, l’impuls d’accions i l’avaluació d’aquestes, esdevenen el leitmotiv de l’acció comunitària. Té un doble objectiu: d’una banda, incidir en qüestions referents a la millora de les condicions de vida i convivència de les persones que viuen a la ciutat; i de l’altra, incidir en la millora de relacions socials, ja sigui dinamitzant xarxes, facilitant la participació, empoderant les persones, els grups, les famílies i les comunitats. La ciutat disposa de diferents projectes, iniciatives i espais de treball i de relació comunitària que es recullen i es defineixen breument en:

PLACI Pla Local d'Acció Comunitària Inclusiva de Vic

Des de mitjans de la dècada del 2000 i fins a l’actualitat, la Generalitat de Catalunya impulsa diversos programes comunitaris i d’inclusió socials. A Vic, els PDC (Plans de Desenvolupament Comunitari) i els PLIS (Plans Locals d’Inclusió Social) estan en procés de transformació al nou PLACI (Pla Local d’Acció Comunitària Inclusiva).

Pla Estratègic del Remei

L’any 2020 i 2021 es va elaborar el Pla Estratègic comunitari del Remei, que fixa les línies estratègiques i d’actuació per reforçar el desenvolupament social i comunitari en aquest barri de la ciutat.

Consell de barri del Remei

El Consell de barri és l’òrgan de participació permanent encarregat de definir, prioritzar i supervisar les actuacions previstes al Pla Estratègic del Remei.

Comunalitat de Vic

La Comunalitat de Vic és un projecte que neix des d’una comissió de treball del Pla estratègic del Remei amb la finalitat de dinamitzar les xarxes d’economia local des de la perspectiva del dret a la ciutat, els béns comuns i l’economia social i solidària als barris del Vic sud.

Projecte ‘Viu el carrer!’

El projecte Viu el carrer! és una proposta socioeducativa iniciada el 2015 des del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural de Vic i que actualment lidera l’Ajuntament amb diverses entitats, iniciatives i serveis de la ciutat, així com Ciutadania a títol individual.

Projecte ‘Codis culturals’

L’Ajuntament engega l’any 2016 el projecte ‘Codis culturals’ a partir de la demanda clara de diferents centres educatius de Vic de treballar els embats culturals vinculats a l’existència d’una ciutadania cada vegada més diversa quant a origen i creences.

Taula de salut comunitària de Vic

La Taula de Salut Comunitària de Vic es va iniciar el 2016 impulsada pel projecte ICI d’Intervenció Comunitària Intercultural de Vic i assumida directament per l’Ajuntament des del 2021.

Taula de confessions religioses de Vic

Catalunya és un país d’acollida, integrador i cohesionat, i és per això que també s’ha de poder entendre la diversitat religiosa com una oportunitat per incrementar la riquesa cultural del país en el marc d’una societat cada vegada més cosmopolita. És en aquest sentit que s’entén que el marc del diàleg interreligiós ha d’esdevenir el més ampli possible.

Portes obertes als centres de culte de Vic, cicle ‘Confessions religioses en diàleg’ i altres accions de sensibilització de la diversitat religiosa

Des de diversos serveis i departaments de l’Ajuntament, en els darrers anys s’ha detectat un increment de qüestions a treballar al voltant de la diversitat religiosa i que demostren que és necessari poder abordar per tal de fomentar, entre d’altres, el reconeixement de totes les creences religioses, el respecte i el coneixement mutu, i així garantir la cohesió social.