PLACI Pla Local d'Acció Comunitària Inclusiva de Vic

Des de mitjans de la dècada del 2000 i fins a l’actualitat, la Generalitat de Catalunya impulsa diversos programes comunitaris i d’inclusió socials. A Vic, els PDC (Plans de Desenvolupament Comunitari) i els PLIS (Plans Locals d’Inclusió Social) estan en procés de transformació al nou PLACI (Pla Local d’Acció Comunitària Inclusiva).

Al territori català, aquests PLACI es guien pels següents objectius generals, a banda dels objectius d’intervenció que es definiran al llarg del procés metodològic en cada cas:

  • Dotar de sentit estratègic al conjunt de les accions que es duen a terme per tal de combatre els processos d’exclusió social i promoure la inclusió i l’enfortiment comunitari.
  • Valorar les accions que es fan per a la inclusió i el desenvolupament comunitari des de les diverses àrees de l’ens local i del conjunt d’agents del territori.
  • Oferir una perspectiva integral dels processos d’exclusió social.
  • Potenciar i enfortir la xarxa comunitària a través del treball comunitari, com a estratègia per a l’abordatge dels processos d’exclusió social.
  • Aportar eines metodològiques i conceptuals a les diverses accions que es desenvolupin al territori.
  • Disposar d’una eina facilitadora del treball comunitari als serveis socials bàsics.
  • Crear mecanismes de seguiment de les actuacions i de gestió compartida de la informació, a partir de la creació o el sosteniment d’espais de coordinació i participació.

Per tant, amb aquesta nova dimensió i etapa dels plans comunitaris impulsats per l’administració de la Generalitat, es volen universalitzar valors com ara l’acció social, l’eficiència i la prevenció, i s’assumeix el repte de ser un agent de transformació per anar cap a una societat més inclusiva, participativa i empoderada. Es creu en l’acció comunitària com a eix vertebrador de les polítiques socials, i es defineix l’acció comunitària integral com una estratègia d’intervenció social, amb vocació transversal, que persegueix la consecució de la dimensió substantiva i relacional de les persones en el si de la comunitat, i que està cridada a formar part de les diferents polítiques sectorials.

A Vic, aquest PLACI es troba en fase de prospecció i es preveu la seva redacció durant les anualitats 2023 i 2024.