Pla Estratègic del Remei

L’any 2020 i 2021 es va elaborar el Pla Estratègic comunitari del Remei, que fixa les línies estratègiques i d’actuació per reforçar el desenvolupament social i comunitari en aquest barri de la ciutat.

Elaborat de forma participativa al llarg d’un any, el pla perfila el context i la situació actual, en fa una diagnosi i recull el compromís de l’equip de govern de definir i realitzar accions concretes en el període 2021-2023, així com línies de treball contínues en el temps.

Fruit del debat amb la ciutadania i amb els agents participants, es va decidir que són prioritàries quatre actuacions vinculades als eixos estratègics d’infància i joventut, habitatge i espai públic, per tal de donar resposta a les necessitats i als reptes del barri del Remei i obtenir la complicitat dels agents vius del barri i de l’Ajuntament. Aquests eixos són:

  • Programa d'activitats extraescolars adreçades a la infància, als joves i a les famílies del barri per tal d'afavorir la cohesió social i la generació d'oportunitats.
  • Cartografia de la situació de les comunitats de veïns, del parc d'habitatges, dels usos i la situació dels equipaments i dels espais públics del barri del Remei.
  • Definició conjunta i posada en marxa de l'espai de referència per al barri amb dinàmiques comunitàries.
  • Millora, manteniment i dinamització dels espais públics del barri.

S’ha de destacar que en aquest procés s’ha definit un òrgan de participació permanent, anomenat Consell de barri del Remei, a través del qual es coordina i es fa seguiment del desplegament de les accions.