Taula de confessions religioses de Vic

Catalunya és un país d’acollida, integrador i cohesionat, i és per això que també s’ha de poder entendre la diversitat religiosa com una oportunitat per incrementar la riquesa cultural del país en el marc d’una societat cada vegada més cosmopolita. És en aquest sentit que s’entén que el marc del diàleg interreligiós ha d’esdevenir el més ampli possible.

Cal partir de la base que el fet religiós està estretament lligat a la persona i que, per tant, té una gran transcendència en la societat. És per això que dos grans reptes sobre el fet religiós que cal afrontar des de l’Ajuntament són la garantia dels drets de llibertat religiosa i el manteniment de la cohesió social.

L’any 2018, l’Ajuntament va impulsar la creació de la Taula de confessions religioses de Vic, que inclou entitats i centres de culte de les 8 confessions religioses presents a la ciutat. A dia d’avui, hi ha detectades més de 30 entitats religioses i prop de 40 centres de culte.

Aquesta taula es reuneix anualment i té com a objectiu ser un espai de diàleg entre confessions i amb l’administració pública local. Així, a través d’aquest espai s’articulen activitats de sensibilització entorn a la diversitat de creences a la ciutat, es detecten necessitats i es comparteixen reptes, entre d’altres accions. 

Podeu conèixer les confessions religioses de la ciutat de Vic en aquest enllaç.