Fonts naturals i urbanes

Les fonts són corrents d'aigües subterrànies que surten a la superfície per una obertura o per una escletxa natural. No totes les fonts són d’origen natural. N’hi ha que han estat construïdes canalitzant l’aigua, en alguns casos provenen de la xarxa potable.

Fonts naturals


Al terme municipal de Vic trobem diverses fonts d'origen natural, entremig de camps de conreu, bosquets o prop de rius, cadascuna d'elles amb la seva història i característiques. Malauradament, l'aigua d'aquestes fonts no és apta pel consum humà degut a la concentració de nitrats d'origen agrícola.

Les fonts que actualment trobem inventariades són: 

Podeu trobar la seva ubicació consultant els Plànols de Vic.

L’Ajuntament realitza 2 cops l’any (primavera i tardor) un seguiment de les característiques de l’aigua de les fonts d’origen natural, realitzant analítiques dels següents paràmetres:

  • pH
  • Conductivitat
  • Amoníac
  • Nitrats
  • Terbolesa
  • Recompte colònies a 22 ºC
  • Coliformes totals
  • Escherichia coli
  • Enterococs fecals
  • Clostridium perfringens

Els resultats de les anàlisis els podeu consultar aquí.

Fonts urbanes

Estan ubicades dins el nucli urbà o en zones urbanitzades. Normalment l’aigua té l’origen en la xarxa d’abastament d’aigua potable de la ciutat.

Consulteu les fonts urbanes de la ciutat aquí.