La distribució de mercaderies a la ciutat

El municipi de Vic compta amb 3 tipologies de zones de càrrega i descàrrega.

Càrrega i descàrrega:

El municipi de Vic compta amb 283 places de càrrega i descàrrega repartides per tota la ciutat. El seu horari és de 8.00 del matí a 20.00 del vespre i el temps d’estacionament és el mínim imprescindible per tal de fer les operacions de càrrega i descàrrega sempre que la senyalització no estableixi un temps màxim d’estacionament.

Aquestes zones només poden ser utilitzades per a vehicles construïts específicament per al transport de mercaderies. Tanmateix també poden utilitzar aquestes reserves d’estacionament les persones amb discapacitat que estiguin en possessió de la targeta corresponent que hi podran romandre el temps imprescindible sense excedir els 30 minuts.

 

Illa de vianants:

A les illes de vianants de la ciutat (Centre Històric, Eixample Morató, Carrer de Grub i El Portalet), es permet fer operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies amb el temps mínim imprescindible per a fer aquesta activitat, estacionament el vehicle en zones que no dificultin la circulació de la resta d'usuaris de la via i que no comprometin la seguretat viària.

L'accés a les illes de vianants és lliure per a vehicles autoritzats a fer operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies de 5 a 11 del matí i de 3 a 5 de la tarda. La resta de dia poden entrar sempre que el comerç al quals proveeixen els faci una autorització temporal d'accés.

A la tardor i hivern de l'any 2022 es portarà a terme una prova pilot consistent a l'aplicació d'un sistema de gestió i control del temps d'aparcament per a càrregues i descàrregues a les illes de vianants de Vic, amb el mateix sistema utilitzat per les Z-DUMA. Consulta les condicions de regulació durant la prova pilot aquí.

 

Z-DUMA (Zona de Distribució Urbana de Mercaderies i Altres):

La Z-DUMA són zones regulades de càrrega i descàrrega d’alta rotació. Aquestes zones d’estacionament estan regulades a través de l’aplicació mòbil ’Parkunload. Hi poden aparcar:

  • Camions, furgonetes, vehicles mixtos de dos seients: per un període màxim de 30 minuts
    Vehicles que paguin l'impost de circulació als vials on hi ha ubicades les Z-DUMA: per un període màxim de 10 minuts.
  • 1 vehicle per activitat comercial ubicada als vials on hi ha ubicades les Z-DUMA: per un període màxim de 10 minuts.
  • Persones amb mobilitat reduïda sense limitació horària.

L’horari és de 6.00 o 8.00 del matí segons la zona a 20.00 del vespre.