05/03/2020 Tractament herbicida contra males herbes

OBJECTE DEL TRACTAMENT: Tractament herbicida contra males herbes en paviments tous

DATA : del 27 de febrer al 4 d'abril de 2020
HORARI D’APLICACIÓ: 8:00h - 18:00h
MATÈRIA ACTIVA:

Diflufenican 36% + iodosulfurón 1%
Flazasulfuron 25%
Aminopiralid 3% + Triclopir 24%

UBICACIÓ: Subestació elèctrica Crta de Vic a Roda de Ter km 3.5

QUI FA EL TRACTAMENT: PLAGUEFIT per a Red Elèctrica de España SAU

Més informació