Pla d'emergència en situacions de sequera de Vic

El Pla d’Emergència en situacions de sequera del municipi de Vic és una eina que estableix i planifica en detall aquelles mesures que emprendrà el municipi per complir les limitacions i restriccions que fixa el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera per a cada estat de sequera.

Pla d’Emergència en situacions de sequera del municipi de Vic

Aquest pla s’ha elaborat d’acord amb les recomanacions de l’Agència Catalana de l’Aigua i presenta la següent estructura:

 • Marc normatiu, descripció del municipi i aspectes previs
 • Quantificació dels recursos disponibles
  • Descripció general de la xarxa d’abastament del municipi
  • Descripció de les fonts d’abastament
  • Quantificació dels volums captats
 • Quantificació de la demanda
  • Estructura de la demanda per usos sectorials
  • Estimació de les pèrdues i del rendiment de la xarxa
  • Identificació i valoració d’usos i usuaris especials
 • Establiment de les dotacions i volums a lliurar
 • Descripció i avaluació de l’impacte de les mesures a aplicar
  • Mesures en situació de normalitat i prealerta
  • Mesures en situació d’alerta
  • Mesures en situació d’excepcionalitat
  • Mesures en situació d’emergència
 • Definició dels mecanismes de seguiment i control de l’estat de sequera i aplicació del PES i del PE
 • Aplicació i revisió del PE
 • Assoliment dels objectius
 • Proposta de volums a captar després d’aplicar les mesures