Plans d'estalvi d'aigua industrials

Les indústries que hagin aplicat mesures per reduir el seu consum d'aigua poden presentar un pla d'estalvi d'aigua per gaudir d'un relaxament en el percentatge de reducció del seu consum.

ANTECEDENTS

L’apartat 5.3.3 del Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera (PES) determina que, amb caràcter general, les persones titulars d’aprofitaments d’aigua han de reduir els seus consums en els següents percentatges respecte del seu consum en situació de normalitat hidrològica en funció de l’ús que en facin:

Tipus d’ús

Alerta

Excepcionalitat

Emergència

Usos industrials

5%

15%

25%

No obstant, poden optar per proposar un pla d’estalvi compatible amb la resta de previsions d’aquest PES i elaborat de conformitat amb el model publicat a la plana web de l’Agència Catalana de l’Aigua, cas en el qual es pot resoldre un percentatge de reducció inferior en els estats d’excepcionalitat i d’emergència.

El Pla d’emergència en situacions de sequera del municipi de Vic recull aquests percentatges de reducció.

REQUISITS DELS PLANS D’ESTALVI D’AIGUA

Per poder-se aplicar un percentatge inferior de reducció del consum, és obligatori complir amb tots els condicionants següents:

  • Que s’hagin suprimit o reduït al màxim els consums d’aigua que no estiguin lligats al procés productiu.
  • Que el consum d’aigua de l’empresa no superi les referències de les millors tècniques disponibles o altres estàndards d’eficiència del sector.
  • Que totes les mesures per millorar l’eficiència s’hagin executat en els últims 5 anys o que s’implantin en un termini màxim de 3 mesos.
  • Que totes les dades i informacions que es presentin estiguin adequadament justificades.

PRESENTACIÓ DEL PLA D’ESTALVI

Tots els usuaris industrials que s’abasteixin exclusivament d’aigua de xarxa han de presentar els plans d’estalvi a l’Ajuntament de Vic mitjançant una instància genèrica.

En la resta de casos (abastament amb pous o captacions d’aigües superficials, encara que ho complementin amb aigua de xarxa), s’han de presentar a l’Agència Catalana de l’Aigua.

ELABORACIÓ DEL PLA D’ESTALVI

Els plans d’estalvi d’aigua industrials que es presentin a l’Ajuntament de Vic s’han d’elaborar d’acord amb el model de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), disponible al Portal de la Sequera, excepte en els aspectes especificats a continuació.

El pla d’estalvi d’aigua està format per dos documents:

  • Document del pla d’estalvi d’aigua dels usuaris industrials.
  • Full de càlcul, que s’ha de presentar en XLXS.

Si l’empresa està present en més d’un municipi, haurà de presentar un pla d’estalvi específic per cada municipi. Si, a més, té diverses instal·lacions separades en un mateix municipi, podrà presentar un Pla d’estalvi que englobi totes les instal·lacions, però presentant la informació de cada emplaçament per separat.

ESPECIFICITATS DELS PLANS A PRESENTAR A L’AJUNTAMENT DE VIC

1. Impacte de la demanda en el context de la captació i de la resta d’usos d’aigua al seu entorn

En tractar-se d’aigua provinent de la xarxa d’abastament, hi ha sempre interferència en la resta d’usos.

2. Consum en situació de normalitat

El valor de referència en base el qual es calcularà el percentatge de reducció del consum és la mitjana mensual del consum d’aigua dels anys 2020, 2021 i 2022, sense tenir en compte l’estacionalitat al llarg de l’any. Per tant, hi haurà un únic valor de referència.

Si algun d’aquests anys no és representatiu de la producció de l’empresa, aleshores es podrà agafar un altre any diferent, sempre que quedi degudament justificat. En cap cas, es podrà agafar el consum de l’any 2023, ja que no és un any de normalitat hidrològica.

En tot cas, el valor de referència s’haurà de calcular a partir del consum d’aigua de tres anys.  

3. Mesures per reduir el consum auxiliar

Les mesures per reduir el consum auxiliar han de seguir les restriccions del Pla d’emergència en situacions de sequera del municipi de Vic per a cada estat. 

OBLIGACIÓ DE REDUCCIÓ DEL CONSUM D’AIGUA

Fins que el Pla d’estalvi d’aigua no hagi estat validat per l’Ajuntament, segueix essent d’aplicació l’obligació de reduir el consum d’aigua.

La presentació d’un Pla d’estalvi no eximeix de l’obligació de reducció del consum d’aigua si amb les mesures implantades el percentatge de reducció és inferior al que exigeix la normativa en cada estat. En aquest cas, l’Ajuntament exigirà un percentatge de reducció complementari fins a assolir el valor de la normativa. Per exemple, si el pla d’estalvi conclou que amb les mesures implantades s’ha reduït el consum d’aigua en un 10%, en estat d’Excepcionalitat, l’Ajuntament exigirà el 5% complementari.