Estat ecològic dels rius

Des de l'any 2002 l'ajuntament de Vic ve realitzant un seguiment de l'estat ecològic dels rius del terme municipal, el Gurri i el Méder, mitjançant dos controls anuals, un a la primavera i un altre a l'estiu, determinant prop de 20 paràmetres o índexs, en 7 punts diferents.

La determinació de l’estat ecològic de les masses d’aigua segueix una metodologia estandarditzada, emprant paràmetres hidromorfològics (vegetació de ribera i hàbitat fluvial), fisicoquímics i biològics (en aquest cas, determinats a partir de l’estudi dels macroinvertebrats aquàtics). Prenent el resultat de qualitat biològica obtingut i valorant les qualitats hidromorfològica i fisicoquímica, s’obté una aproximació al valor de l’estat ecològic final.

p1060378.jpg

El paràmetres que s'estudien són:

 • De Qualitat hidromorfològica: Cabal, Qualitat del bosc de ribera (QBR), Qualitat de l’hàbitat fluvial (IHF)
 • De Qualitat fisicoquímica: la conductivitat elèctrica, el pH, la temperatura, l’oxigen dissolt a l’aigua, clorurs, sulfats, nitrits, nitrats, fosfats, amoni i sòlids en suspensió.
 • De Qualitat biològica: Qualitat de l’aigua basada en els macroinvertebrats aquàtics (índex IBMWP, IASPT, FBILL, EPT i OCH)

Els punts de seguiment a Vic són:

 • Meder riu avall de l’EDAR de la Guixa, riu amunt del nucli de Vic (Te1)
 • Meder al nucli urbà (Te2)
 • Torrent del Rimentol a la desembocadura, aigua amunt de l’EDAR (Te3)
 • Gurri riu amunt de Senferm (Te4)
 • Gurri a Senferm, (Te5)
 • Gurri al polígon de Malloles, aigua amunt de l'EDAR (Te6)
 • Gurri riu avall del pont de l'Eix Transversal, aigua avall de l'EDAR (Te7)


També s'avalua periòdicament la qualitat del bosc de ribera (QBR) en els punts següents:

 • Gurri avall de la font dels Frares (Gu2)
 • Gurri amunt de la font dels Frares (Gu3)
 • Gurri entre la font dels Frares i la paret de pedra (Gu4)
 • Gurri entre paret pedra i pont Marcer (Gu5)
 • Gurri a l'horta fonda (entre línies elèctriques) (Gu6)
 • Gurri des del Cantarell al pont del Bruguer (Gu7)

Els resultats dels diferents informes es poden consultar a continuació:

Seguiment estat ecològic rius 2008
Seguiment estat ecològic rius 2009
Seguiment estat ecològic rius 2010
Seguiment estat ecològic rius 2011
Seguiment estat ecològic rius 2012
Seguiment estat ecològic rius 2013
Seguiment estat ecològic rius 2014
Seguiment estat ecològic rius 2015
Seguiment estat ecològic rius 2016
Seguiment estat ecològic rius 2017
Seguiment estat ecològic rius 2018
Seguiment estat ecològic rius 2019
Seguiment estat ecològic rius 2020
Seguiment estat ecològic rius 2021 
Seguiment estat ecològic rius 2022 
Seguiment estat ecològic rius 2023 

p1110401.jpg